Alimasyhudi's Blog

Blognya SANTRI KAMPUNG

DZIKRUL GHOFILIN ( Latin )

BISMILLAAHIR ROKHMAANIRROKHIIM

ASTAGHFIRULLOHAL ‘ADZIIM………3X

ASYHADU  ALLAA  ILAAHA  ILLALLOH   WA  ASYHADU  ANNA  MUHAMMADAR ROSUULULLOH………3 X

 • LI  RIDHOO-ILLAH……..ALFATIKHAH………
 • WA  LI  SYAFAA’ATI  ROSUULILLAH ……ALFAATIKHAH………
 • WA   LI   BAROOKATI   WA   ASROORIL  QUR’AN ……..ALFAATIKHAH……….
 • WA  BI  BAROOKATI   ISTIMAA’IL QUR’AN  WA  DZIKRILGHOFILIIN…..ALFAATIKHAH……..


ILAA KHADHROTI………..

 1. ANNABIYYIL MUSHTHOFA SAYYIDINAA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAM..………
 2. WA SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDIL QOODIR ALJAILAANI……
 3. WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAMID MUHAMMADIniLGHOZALI………
 4. WA SAYYIDISY SYAIKH ALKHABIB ‘ABDILLAAHI BNI ‘ALAWI ALKHADDAD RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH………..
 • BISMILLAAHIR ROKHMAANIR ROKHIIM
 • AL KHAMDULILLAAHI ROBBIL ‘ALAMIIN
 • ARROKHMAANIRROKHIIM
 • MAALIKI YAUMIDDIIN
 • IYYAAKA NA’BUDU WA IYYAAKA NASTA’IIN
 • IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM
 • SHIROOTHOL LADZIINA AN’AMTA ‘ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUUBI ‘ALAIHIM WA LADH DHOOOOLLIIIN,AAAMIIN.

Di baca 100 x atau untuk setiap hari di angsur dengan perincian sbb :

 • BA’DA SUBUH 30 X Fatikhah
 • BA’DA DZUHUR 25 X………
 • BA’DA ‘ASAR 20 X……….
 • BA’DA MAGHRIB 15 X……….
 • BA’DA ‘ISYA’ 10 X……….

Dilanjutkan do’a fatikhah lihat halaman Do’a..

AYATULKURSY

ALLOHU LAAA-ILAAHA ILLA HUWAL KHAYYUL QOYYUUM,LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WALAA NAUUM,LAHU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL-ARDH,MAN DZALLADZII YASYFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI-IDZNIH,YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM WA LAA YUKHIITHUUNA BISYAI-IM MIN ‘ILMIHIII ILLAA BIMAA SYAA’,WASI’A KURSIYYUHUS SAMAAWAATI WAL-ARDHO WA LAA YA-UUDUHUU KHIFDZUHUMAA,WA HUWAL’ALIYYUL ‘ADZIIM,FALLOHU KHOIRUN KHAAFIDZOW WAHUWA ARKHAMURROKHIMIIN.

ASMAA-ULKHUSNA

BISMILLAAHIR ROKHMAANIR RKHIIM

HUWA ALLOHUL LADZII LAA-ILAAHA ILLA HUWA

 • ARROKHMAANU Jalla Jalaaluh * ARROKHIIMU Jalla Jalaa luh.
 • AL MALIKU Jalla Jalaa luh * AL QUDDUUSU Jalla Jalaaluh.
 • AS SALAAMU Jalla Jalaa luh * ALMU’MINU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUHAIMINU Jalla Jalaa luh * AL’AZIIZU Jalla Jalaaluh.
 • ALJABBAARU Jalla Jalaa luh * ALMUTAKABBIRU Jalla Jalaa luh.
 • ALKHOOLIQU Jalla Jalaa luh * ALBAARI-U Jalla Jalaa luh.
 • ALMUSHOWWIRU Jalla Jalaa luh * ALGHOFFAARU Jalla Jalaa luh.
 • ALQOHHAARU Jalla Jalaa luh * ALWAHAABU Jalla Jalaa luh.
 • ARROZZAAQU Jalla Jalaa luh * ALFATTAAKHU Jalla Jalaa luh.
 • AL’ALIIMU Jalla Jalaa luh * ALQOOBIDHU Jalla Jalaa luh.
 • ALBAASITHU Jalla Jalaa luh * ALKHOOFIDHU Jalla Jalaa luh.
 • ARROOFI’U Jalla Jalaa luh * ALMU’IZZU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUDZILLU Jalla Jalaa luh * ASSAMII’U Jalla Jalaa luh.
 • ALBASHIIRU Jalla Jalaa luh * ALKHAKAMU Jalla Jalaa luh.
 • AL’ADLU Jalla Jalaa luh * ALLATHIIFU Jalla Jalaa luh.
 • ALKHOBIIRU Jalla Jalaa luh * ALKHALIIMU Jalla Jalaa luh.
 • AL’ADZIIMU Jalla Jalaa luh * ALGHOFUURU Jalla Jalaa luh.
 • ASY SYAKUURU Jalla Jalaa luh * AL’ALYYU Jalla Jalaa luh.
 • ALKABIIRU Jalla Jala luh * ALKHAFIIDZU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUQIITU Jalla Jalaa luh * ALKHASIIBU Jalla Jalaa luh.
 • ALJALIILU Jalla Jalaa luh * ALKARIIMU Jalla Jalaa luh.
 • ARROQIIBU Jalla Jalaa luh * ALMUJIIBU Jala Jalaa luh.
 • ALWAASI’U Jalla Jalaa luh * ALKHAKIIMU Jalla Jalaa luh.
 • ALWADUUDU Jalla Jalaa luh * ALMAJIIDU Jalla Jalaa luh.
 • ALBAA’ITSU Jalla Jalaa luh * ASY SYAHIIDU Jalla Jalaa luh.
 • ALKHAQQU Jalla Jalaa luh * ALWAKIILU Jalla Jalaa luh.
 • ALQOWIYYU Jalla Jalaa luh * ALMATIINU Jalla Jalaa luh.
 • ALWALIYYU Jalla Jalaa luh * ALKHAMIIDU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUKHSHI Jalla Jalaa luh * ALMUBDI-U Jalla Jalaa luh.
 • ALMU’IIDU Jalla Jalaa luh * ALMUKHYI Jalla Jalaa luh.
 • ALMUMIITU Jalla Jalaa luh * ALKHAYYU Jalla Jalaa luh.
 • ALQOYYUUMU Jalla Jalaa luh * ALWAAJIDU Jalla Jalaa luh.
 • ALMAAJIDU Jalla Jala luh * ALWAAKHIDU Jalla Jalaa luh.
 • AL-AKHADU Jalla Jalaa luh * ASH SHOMADU Jalla Jalaa luh.
 • ALQOODIRU Jalla Jalaa luh * ALMUQTADIRU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUQODDIMU Jalla Jalaa luH * ALMU’AKHKHIRU Jalla Jalaa luh.
 • AL AWWALU Jalla Jalaa luh * AL-AAKHIRU Jalla Jalaa luh.
 • ADZ DZOOHIRU Jalla Jalaa luh * ALBAATHINU Jalla Jalaa luh.
 • ALWAALI Jalla Jalaa luh * ALMUTA’AALI Jalla Jalaa luh.
 • ALBARRU Jalla Jalaa luh * ATTAWWAABU Jalla Jalaa luh.
 • ALMUNTAQIMU Jalla Jalaa luh * AL’AFUWWU Jalla Jalaa luh.
 • ARRO-UUFU Jalla Jalaa luh * MAALIKUL MULKI Jalla Jalaa luh.
 • DZUL JALAALI WAL-IKROOM Jalla Jalaa luh.
 • ALMUQSITHU Jalla Jalaa luh * ALJAAMI’U Jalla Jalaa luh.
 • ALGHONIYYU Jalla Jalaa luh * ALMUGHNI Jalla Jalaa luh.
 • ALMAANI’U Jalla Jalaa luh * ADH DHOOORRU Jalla Jalaa luh.
 • ANNAAFI’U Jalla Jalaa luh * ANNUURU Jalla Jalaa luh.
 • ALHAADI Jalla Jalaa luh * ALBADII’U Jalla Jalaa luh.
 • ALBAAQII Jalla Jalaa luh * ALWAARITSU Jalla Jalaa luh.
 • ARROOSYIIDU Jalla Jalaa luh * ASH SHOBUURU Jalla Jalaa luh.

ALLADZII LAM YALID WA LAM YUULAD WA LAM YAKULLAHUU KUFUWAN AKHAD,LAISA KAMITSLIHII SYAI-UWWAHUWASSAMII’UL BASHIIR.

DO’A BERSAMA

ROBBANAA AATINAA FIDDUNYAA KHASANATAW WAFIL-AAKHIROTI KHASANATAW WA QINAA ‘ADZAABANNAAR 10 X.

TAWASSUL dengan ALFATIKHAH

ILA KHADHROTI………..

 • JAMII’IL AMBIYAA-I WAL MURSALIINA WA ULIL’AZMI MINARRUSULI WA JAMII’IL MALAA-IKATIL MUQORROBIIN,’ALAIHIMUSH SHOLAATU WASSALAAM,LAHUMUL FAATIKHAH……………. 3 X

SHOLAWAT MUQORROBIN

ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDIINAA JIBRIIL,WA SAYYIDINAA MIIKAA-IL,WA SAYYIDINAA ISROOFIIL,WA SAYYIDINAA ‘IZROOIL,WA KHAMALATIL ‘ARSY,WA ‘ALAL MALAA-IKATIL MUQORRBIIN,WA ‘ALAA JAMII’IL -AMBIYAA-I WAL MURSALIIN,SHOLAWATULLOHI WASALAMUHUU ‘ALAIHIM AJMA’IIN ……3 X

TSUMMA ILAA KHADHROTI….

SYAFII’INAA SAYYIDISSAADAAT MUHAMMAD SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAM WA -AZWAAJIHII WA AULAADIHII WADZURRIYYATIHII WA AALIHII WA ASHKHAABIHI WA KHUSHUUSHON AHLI BADRI MINAL MUHAAJIRIINA WAL-ANSHORI RODHIYALLOHU ‘ANHUM AJMA’IINA WAJAMII’I ATBAA’IHI WASY SYUHADAA-I WAL ‘ULAMAA-I WAL-AULIYAA-I WASH SHOLIKHIINA WALMUSHONNIFIINA WALMUALLIFIINA WA JUDUUDINAA WAJADDAATINAA WA -AABAA-INAA WA UMMAHAATINAA WA MALLAHU KHUQUUQUN ‘ALAINAA GHOFAROLLOHU LANAA WALAHUMUL FAATIKHAH….3 X

TSUMMA ILAA KHADHROTI ……..

BAKHRISY SYAFAA’ATI SAYYIDINAL MAKHBUUB MUHAMMAD SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAM KHOOOOSHSHOH ALFAATIKHAH…………..

ISTAGHFIRUU ROBBAKUMULLOHU GHOFUURURROKHIIM

ASTAGHFIRULLOH 100 X

TSUMMA ILAA KHADHROTI……..

 • NABIYYINAL KHODHIRI ABIL ‘ABBAASI BALYABNI MALKAAN ‘ALAIHISSALAAM LAHULFAATIKHAH………..

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI……..

SULTHOONIL AULIYAA-IL AWWALI SAYYIDI SYABBAABI AHLI LJANNATI SIBTHI KHOIRILBARIYYAH…

 • ABI MUHAMMADin SAYYIDINAL KHASANibni ‘ALIYYIbni ABII THOOLIB
 • WA AKHIIHISY SYAHIIDI SAYYIDINAL KHUSAIN
 • WA WAALIDAIHIMAA SAYYIDINAA ‘ALIYYIbni ABII THOLIB
 • WA SAYYIDATINAA FAATHIMATAZ ZAHROO-IL BATUUL ………….RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH………….

WA TSUMMAA ILAA KHADHROTI……….

 • SAYYIDISY SYAIKH MUKHYIDDIINI ABI MUHAMMAD SULTHONIL AULIYAA-I SYAIKH ‘ABDILQOODIR ALJIILANIyyibni ABI SHOLIKH MUSA JANKAADAUSAT
 • WA SAYYIDISY SYAIKH MUHAMMAD BAHAA-IDDIN ANNAQSYABANDII..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAMID MUHAMMADIniLGHOZALI……..
 • WA AKHIHISH SHOGHIIRI SAYYIDISY SYAIKH AHMADAL GHOZALI….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI BAKRIni SYSYIBLI……..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ALQUTHBILGHOUTS ALKHABIB ‘ABDILLAAHIIbni ‘ALWI ALKHADDAAD RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH………

TSUMMA ILAA KHADHROTI………

 • SAYYIDISY SYAIKH ABI YAZIID THOIFUURIbni ‘ISAA ALBASTHOOMI……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH SYAMSIDDIINI MUHAMMADIniL KHANAFII…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH YUUSUFAbni ISMA’ILA NNABHANY ……..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH JALAALIDDINIS SUYUTHY…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ZAKARIYAbni SYAROFIniNNAWAWI RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH……….

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI……..

 • SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDILWAHHABISY SYA’RONI…….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ‘ALI NUURIDDIINISY SYAUNY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBASI AHMADAbni ‘ALIYYILBUUNY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH IBROOHIMAbni ADHAM…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH IBROOHIIMADDASUUQY RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH….

TSUMMA ILAA KHADHROTI..

 • SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBASI SYIHAABIDDINI AHMADAbni ‘UMAROL-ANSHORIYYIL MURSY………
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHI MUHAMMAD ALBUSHIRI…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABILKHASANI ALBAKRI…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILAHI MUHAMMADIbni ISMAA’IL ALBUKHORY…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ZAINIDDIINIbni ‘ABDIL’AZIIZI ALMALAIBAARI ALFANAANY…….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH TAAJIDDINIbni ‘ATHOO-ILLAAHIISSAKANDARY RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH……….

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI….

AL-A IMMATILARBA’ATI ALMUJTAHIDIINA ASHKHAABIL MADZAAHIBIL ARBA’ATI WA KHUSHUUSHON …

 • SAYYIDISY SYAIKH AL-IMAM MUHAMMADIbni IDRIIS ASYSYAFI’I…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAFSHIN ‘UMAROSSUHROWARDI……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI MADYAN ALMAGHROBY
 • WA SAYYIDISY SYAIKH MUHAMMADIbni MALIKI AL-ANDALUSI..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAAHI MUHAMMADIbni SULAIMAN ALJAZULY ……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ‘IMROONAbni KHUSHOIN RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH………

selanjutnya membaca sholawat nabi

SHOLLALLOHU ‘ALAA MUHAMMAD 300 X……

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI………….

 • AL QUTHBIL KABIIR SAYYIDISY SYAIKH ‘ABDISSALAMibni MASYISY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL KHASAN ‘ALIYYIbni ‘ABDILLAHIbni ‘ABDILJABBAAR ASYSYADZILY…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI MAKHFUDZ MA’RUUFIniL KARKHIYYI……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABILKHASANIS SARRIS SAQOTHY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABILQOSIIMIL JUNAIDI ALBAGHDAADY…
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL’ABBAAS AHMADAL BADAWY…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH AHMADAbni ABILKHUSAINIR RIFA’I….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHINNU’MAAN……….RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH…2 X.

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI………..

 • SAYYIDISY SYAIKH AL-IMAAMIL KHASANibni ABIL KHASANI ABI SA’IIDIniL BASHRY….
 • WA SAYYIDATI ROOBI’ATAL ‘ADAWIYYAH…..
 • WA SAYYIDATIL’UBAIDATI binti ABII KILAAB………RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH……….

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI ………..

 • SAYYIDISY ABI SULAIMANADDAAROONY……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ‘ABDILLAHI LKHAARITSIbni ASADIniL MUKHAASIBI……
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABIL FAIDHI DZINNUUNI ALMISHRY………
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI ZAKARIYA YAKHYAbni MU’AADZIniRROZY…..
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI SHOLIKH KHAMDUUNAL QOSSHOORI ANNAISAABUURY….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ALKHUSAINIbni MANSHUR ALKHALLAAJ……….
 • WA SAYYIDISY SYAIKH JALAALIDDIINIR RUUMY………
 • WA SAYYIDISY SYAIKH ABI KHAFSHIN ‘UMAARObniL FAARIDHIL KHAMAWIYYI ALMISHRY……..RODHIYALLOHU ‘ANHUM LAHUMUL FAATIKHAH……..2X

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI ………..

 • JAMII’IL-IKHWAANIDZDZAAKIRIINA BI DZIKRIL GHOFILIINA WADZ DZAKIROOTI WA SAAMII’NA WA SAAMI’AATI AL-KHYAA-I MINHUM WAL-AMWAAT,TAGHOMMADAHUMULLOHU BI ROKHMATIW WA MAGHFIROTIM MINALLOHI WA RIDHWAAN………LAHUMUL FAATIKHAH………2X

WA TSUMMA ILAA KHADHROTI……

 • AL AKHYAA-I WAL-AMWAATI MIN JAMII’ISH SHOOLIKHIINA MINAL-AULIYAA-I RIJAALILLAAHIL’AARIFIINA WAL-ULAMAA-IL’AAMILIINA WA JAMII’IL -AULIYAA-I FII JAAWATA WA MADUUROH WA BIL-AKHOSHSHI SUNAN -SUNAN WALISONGO AJMA’IIN WA SAA-IRISSAADAATISH SHUFIYYATIL MUKHQQIQIINA AINAMAA KAANUU MIM MASYAARIQIL-ARDHI ILAA MAGHOORIBIHAA INNALLOHA YAJMA’UUNAA WA IYYAAHUM WA YAHDIINAA BI HIDAAYATIHIM WA YAKHMIINAA BI KHIMAAYATIHIM WA YUMDDUNAA BI MADADIHIM WA YU’IIDU ‘ALAINAA MIM BAROOKATIHIM WA ASROORIHIM WA ANWAARIHIM WA ‘ULUUMIHIM FIDDAROIN,WA ILAA KHADHROTI NNABIYYIL MUSHTHOFA MUHAMMADIniL MUJTABA SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WA SALLAM ‘ALAA MAA NAWAS SALAFUSH SHOOLIKH……..LAHUMUL FAATIKHAH………..

NAWAITUDZ DZIKRO WA FIDAA-AM MINANNAAR WA TAQORUBAN ILA ALLOH FA’LAM ANNAHU

 • LAA-ILAHA ILLALLOH………………100 X *

MUHAMMADUR ROSUULULLOH SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WA SALLAM

LAA MA’BUUDA ILLALLOH * LAA MAQSHUUDA ILLALLOH

LAA MATHLUUBA ILLALLOH * LAA MAUJUUDA ILALLOH

 • MAULAA YA SHOLLI WA SALLIM DAA-IMAN ABADAA * ‘ALAA KHABIIBIKA KHOIRIL KHOLQI KULLIHIMI.
 • HUWAL KHABIIBULLADZII TURJAA SYAFAA’ATUHU * LIKULLI HAULIM MINAL-AHWAALI MUUQTAKHIMI.
 • YAA ROBBIBIL MUSHTHOFA BALLIGH MAQOOSHIDANAA *LAA MAQSHUUDA ‘INDANAA ILLAA ANTA ROBBANAA.
 • WAGHFIRLANAA MAA MADHO YAA WAASI’AL KAROMI * MIN KATSROTIDZDZUNUUBI FAGHFIRHAA YAA MUN’IMI.
 • ROKHMAANU YAA ROKHIIMU IRKHAMNAA BI ROKHMATIK * YAA MUN’IMU AN’IMNAA DAAROINI BI NI’MATIK.
 • KHASBUNALLOHU NI’MAL WAKIILU NI’MAL MAULAA * WA NI’MANNASHIIRU SALLAMNAA MIN DHOLAALAH.
 1. LI ROSUULILLAHI SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALLAM LAHUL FAATIKHAH……..
 2. LI SHOOKHIBIL BURDAH RODHIYALLOHU ‘ANHUL FAATIKHAH………..
 3. LI SHOOKHIBIDZ DZIKRIL GHOFILIN LAHUMUL FAATIKHAH………
 4. LI QODHOO-I KHAAJAATINAA WA KHAJAATIKUM MIN KHAWAA-IJIDDUNYAA WAL AAKHIROH……..ALFAATIKHAH………

Selanjutnya berdo’a ( lihat halaman do’a Dzikrulghofilin)

Untuk lebih jelasnya silahkan baca Dzikrulghofilin fersi huruf arab.

Dan semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirot berkumpul bersama Junjungan kita Nabi Agung Muhammad s.a.w beserta salafushsholikh AMIIN YAA ROBBAL ‘ALAMIIN.

Iklan

32 Komentar

 1. agus setiawan

  Assalamu alaikum wr’wb

  saya tertarik dengan dzikrul ghofilun karangan gus mik ini dan saya memang sedang mencarinya , sudikah kiranya tuan penulis meng ijazahkan kepada saya berikut sanad, dan tata cara lakunya

  jazakumulloh khoiron kastiro

 2. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Terima kasih sebelumnya,dan maaf… saya tidak punya kapasitas untuk meng-ijazahkan Dzikrulghofilin, saudaraku fillah silahkan konsultasi langsung ke 081330446662 (Gus Kholish) atau kalau saudaraku berdomisili di Jawa Timur silahkan datang di Maqom Auliya’ Tambak Ngadi Kediri, Malam Jum’at Kliwon (acara rutin amalan dzikrulghofilin),wassalam.

 3. di Joga juga ada Gofilin

 4. Betul……..Dzikrulghofilin Jogja seketariat di PP.Al Mujahadah Lempuyangan ( Gus Misbah ),Trims

 5. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Mohon maaf saya belum tahu,tetapi Di Jakarta sudah ada Sema’an MANTAB tiap Minggu Kliwon,lebih jelasnya silahkan Hub: Gus Kholis SBY ( 081330446662 ) atau Gus Muqorrobin ( 081330232223 ) Trims.

 6. muantab,,,,

 7. Semoga kita di anugerahi kemampuan untuk beristiqomah menjalankan amalan Dzikrul-Ghofilin dengan harapan kita kelak bisa berkumpul dengan beliau2 di akherat……..Amiin Ya Robbal’alamin.

 8. yogi

  gus bagaimana cara untuk bisa menjadi orang cepat langsung dekat dengan alloh swt

 9. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Terima kasih sebelumnya……….untuk mencapai menjadi hamba yang dekat dengan ALLOH Swt katakan dlm hati aku hanyalah……..dan jangan katakan aku adalah……….dan kita berusaha menjadi manusia yg tahu diri di hadapanNYA.
  Wassalam.

 10. suharno

  Alhamdulillah dl dewaktu sy di yogya sering menghadiri dzikir ghofilin di lempuyangan skrg setelah di purwokerto jarang mengikuti kira2 kl di purwokerto di mana Ya ?

 11. Mohon maaf,untuk wilayah jawa tengah/jawa barat( belum ada informasi )tetapi untuk jelasnya silahkan langsung tanya ke lempuyangan apabila suatu saat singgah di Jogja,sebab Keluarga lempuyangan punya famili di Purworejo ( maron ),Terima kasih.

 12. hanif

  Assalamu’alaikumdengan ridho Allah mohon bimbingan dan ijazahnya

 13. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Terima kasih & mohon maaf, saya tidak mempunyai kapasitas sebagai pembimbing, apalagi memberi ijazah ( silahkan Hub.Gus Kholis SBY /081330446662 atau Gus Muqorrobin / 081330232223 Jember.

 14. ginanjar

  assalamu’alaikum wr.wb,saya mau tanya kalo jamaah dzikrul ghofilin di jakarta ada ngga yaaa?

 15. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Insya Alloh ada beserta Semaannya ( Minggu Kliwon ),untuk lebih jelasnya Hub.langsung Gus Kholis ( 081330446662 )/Gus Muqorrobin (o81330232223).Terima kasih.

 16. ginanjar

  terima kasih,semoga majelis dzikrul ghofilin beserta sema’an jantiko mantab jamaahnya semakin banyak di seluruh kota di Indonesia,

 17. Ahmad

  Amalkan Dzikir yg di Ajarkan Rosulullah Saja..
  Sedikit dalam Sunah itu Lebih Utama dan Lebih Bagus daripada banyak dalam Bid’ah

 18. deva

  Salam Pak .. saya minta ijin untuk saya Share yaa.. trimakasih semoga bermanfaat buat semuanya yang mengamalkannya aamiin

  salam hormat
  Deva

 19. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Sungguh sangat dipersilahkan semoga bermanfaat dunia & akherat Amiiin

 20. syafi` adhari

  Assalamu`alaikum wr.wb
  sebelumnya saya minta maaf beribu” maaf…………………
  Tolong klu bisa upload mp3/video zdikrul ghofilin…………..ini saya posisi di saudi udah kangen gak denger bacaan” zdikrul ghofilin,sebelumnya saya ucapkan banyak” trima kasih….wassalamu`alaikum wr.wb……….

 21. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Sebelumnya saya juga mohon maaf,ini sekedar irformasi silahkan Download di yaotube (Dzikrul Ghofilin KH.Misbah Ponpes Al Mujahadah Lempuyangan )Terima kasih semoga bermanfaat Amiin .

 22. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Terima kasih sebelumnya,jangan tergesa-gesa memvonis bid’ah atau yang lainnya,sebelum tahu yg sebenarnya,silahkan belajar lebih banyak & jangan hanya satu guru saudaraku belajar.

 23. ustadz

  Larangan Mengatakan Sesama Muslimin “SESAT, BID’AH, KAFIR” Tanpa Dasar Yang HAQ

  سمــــــــــم الله الرحمن الرحيم
  Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang

  قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاَهْدَى سَبِيْلاً
  “Katakanlah (hai Muhammad) : Biarlah setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, karena Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih lurus (jalan yang ditempuhnya).” (Al-Isra’:84)

  فَلاَ تُزَكُّوا أنْفُسَكُم هُوَ أعْلَمُ بِمَن اثَّـقَى
  “….janganlah kamu merasa sudah bersih, Dia (Allah) lebih mengetahui siapa yang bertaqwa.” (An-Najm:32)

  Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam terlimpah atas penghulu manusia, yang terdahulu dan yang terakhir, yakni junjungan kita Nabi Muhammad saw., juga atas segenap keluarganya yang suci sampai hari kemudian.

  Pada akhir-akhir ini sebagian golongan umat Islam yang mengklaim dirinya telah menjalankan syari’at (agama) paling benar, paling murni dan menuduh serta melontarkan kritik tajam sebagai perbuatan sesat dan syirik kepada sesama muslim, bahkan sampai berani mengkafirkannya, hanya karena perbedaan pendapat dengan melakukan ritual-ritual Islam seperti memperingati kelahiran Nabi saw. atau maulidin Nabi saw., berkumpul membaca tahlilan/yasinan untuk kaum muslimin yang telah meninggal, pembacaan Istighotsah dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai berani mengatakan bahwa majlis-majlis tersebut adalah perbuatan mungkar karena didalamnya terdapat: meminum-minuman khamar (alkohol), mengisap ganja dan perbuatan-perbuatan munkar lainnya. Golongan yang sering mengatakan dirinya paling benar itu tidak segan-segan menuduh orang dengan fasiq, sesat, kafir, bid’ah dholalah, tahrif Al-Qur’an (merubah al-Qur’an) dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. La haula walaa quwwata illah billahi. Ini fitnahan yang amat keji dan membuat perpecahan antara sesama muslim.

  Alasan yang sering mereka katakan bahwa semuanya ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulallah., atau para sahabat, dengan mengambil dalil hadits-hadits dan ayat-ayat Al Qur’an yang menurut mereka bersangkutan dengan amalan-amalan tersebut. Padahal ayat-ayat ilahi dan hadits Rasulallah saw. yang mereka sebutkan tersebut ditujukan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang membantah, merubah dan menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya.

  Golongan pengingkar ini sering mengatakan hadits-hadits mengenai suatu amalan yang bertentangan dengan pahamnya itu semuanya tidak ada, palsu, lemah, terputus dan lain sebagainya, walaupun hadits-hadits tersebut telah dishohihkan oleh ulama-ulama pakar hadits.

  Begitu juga bila ada ayat Ilahi dan hadits yang maknanya sudah jelas tidak perlu ditafsirkan lagi dan makna ini disepakati oleh ulama-ulama pakar dan ada sebagian ulama dari golongan pengingkar ini sendiri yang menyetujuinya, golongan pengingkar ini tetap dengan sekuat tenaga akan merubah makna ayat dan hadits ini bila hadits ini berlawanan dengan faham golongannya sampai sesuai/sependapat dengan faham mereka. Di samping itu golongan pengingkar ini akan menta’wil (menggeser arti) omongan ulama mereka sendiri yang menyetujui arti dari ayat ilahi dan hadits ini sampai sesuai dengan faham mereka. Oleh karenanya banyak ulama pakar hadits dari berbagai madzhab mencela dan mengeritik kesalahan golongan pengingkar yang sudah jelas itu.

  Kita semua tahu bahwa firman-firman Allah. yang diturunkan pada Rasulallah itu sudah lengkap tak satupun yang ketinggalan dan diubah. Jadi dalil-dalil yang mereka sebutkan untuk melarang orang-orang membaca tahlil, dan sebagainya itu tidaklah tepat, karena berdzikir kepada Allah merupakan perbuatan kebaikan. Dan semua perbuatan baik dengan cara apapun, asal tidak melanggar dan menyalahi perintah Ilahi dan Rasul-Nya, malah dianjurkan oleh agama.

  Dan yang lebih mengherankan penulis atau penfitnah berita-berita tersebut dianggap sebagai seorang ulama. Kalau seorang ulama sudah berani memfitnah seperti itu, apalagi orang-orang awam yang membaca tulisan tersebut justru lebih berbahaya, karena mereka hanya menerima dan mengikuti tanpa tahu dan berpikir panjang mengenai kata-kata ulama tersebut.

  Perbedaan pendapat antara kaum muslimin itu selalu ada, tetapi bukan untuk dipertentangkan dan dipertajam dengan saling mensesatkan dan mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Pokok perbedaan pendapat soal-soal sunnah, nafilah yang dibolehkan ini hendaknya dimusyawarahkan oleh para ulama kedua belah pihak. Karena masing-masing pihak sama-sama berpedoman pada Kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasulallah (hadits), namun berbeda dalam hal penafsiran dan penguraiannya (sudut pandang mereka).

  Janganlah setelah menafsirkan dan menguraikan ayat-ayat Allah dan hadits Nabi saw. mengecam dan menyalahkan atau berani mensesatkan/mengafirkan kaum muslimin dan para ulama dalam suatu perbuatan karena tidak sepaham dengan madzhabnya. Orang seperti ini sangatlah fanatik dan extreem yang menganggap dirinya paling benar dan faham sekali akan dalil-dalil syari’at, menganggap kaum muslimin dan para ulama yang tidak sependapat dengan mereka, adalah kafir. Kami berlindung pada Allah swt., dalam hal tersebut. Allah Maha Mengetahui hamba-Nya yang benar jalan hidupnya. Ingat firman Allah swt. di atas (Al-Isra’[17]:84 dan An Najm [53]:32).

  Kita boleh mengeritik, mensalahkan atau mensesatkan suatu golongan muslimin, bila golongan ini sudah jelas benar-benar menyalahi dan keluar dari garis-garis syari’at Islam. Umpama mereka meniadakan kewajiban sholat setiap hari, menghalalkan minum alkohol, makan babi, dan lain sebagainya. Semuanya ini sudah jelas dalam nash bahwa sholat itu wajib, minum alkohol/makan babi itu haram. Dengan demikian golongan ini sudah jelas merobah dan menyangkal hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam. Jadi bukan mensesatkan, mengafirkan amalan-amalan sunnah yang baik, seperti berkumpulnya orang untuk berdzikir bersama pada Allah swt. ( pembacaan istighothah, yasinan, tahlilan, ziarah kubur dan lain sebagainya), apalagi sampai-sampai menghalalkan darah mereka karena tidak sependapat dengan golongan tersebut, ‘Audzubillahi.

  Begitu juga kita boleh mengeritik/mensalahkan suatu golongan muslimin yang meriwayatkan hadits tentang tajsim/penjasmanian atau tasybih/penyerupaan Allah swt. sebagai makhluk-Nya (Umpama; Allah mempunyai tangan, kaki, wajah secara hakiki atau arti yang sesungguhnya) ini juga tidak dibenarkan oleh ulama-ulama pakar Islam karena hadits tersebut bertentangan dengan firman Allah swt. yang mengatakan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya dan sebagainya, baca surat Asy-Syuura [42]:11, surat Al-An’aam [6]:103; dan surat Ash-Shaffaat [37]:159 dan lain-lain. Dengan demikian perbedaan pendapat antara golongan muslimin yang sudah jelas dan tegas melanggar syari’at Islam, inilah yang harus diselesaikan dengan baik antara para ulama setiap golongan tersebut. Jadi bukan dengan cara tuduh menuduh, cela-mencela, kafir-mengkafirkan antara setiap kaum muslimin.

  Umpamanya; “Pengalaman seorang pelajar di kota Mekkah berceritera bahwa ada seorang ulama tunanetra yang suka menyalahkan dan juga mengenyampingkan ulama-ulama lain yang tidak sepaham dengannya mendatangi seorang ulama yang berpendapat tentang jaiznya/bolehnya melakukan ta’wil (penggeseran arti) terhadap ayat-ayat mutasyabihat seperti ayat: Yadullah fauqo aidiihim (tangan Allah diatas tangan mereka), tajri bi a’yunina ( [kapal] itu berlayar dengan mata Kami) dan lain sebagainya. Pada ayat tersebut ulama itu berpendapat bahwa kata tangan itu berarti kekuasaan (jadi bukan berarti tangan Allah swt secara hakiki/sebenarnya) sedangkan kata mata pada ayat ini berarti pengawasan.

  Ulama tunanetra yang memang tidak setuju dengan kebolehan mena’wil ayat-ayat mutasyabihat di atas itu langsung membantah dan mengajukan argumentasi dengan cara yang tidak sopan dan menuduh pelakuan takwil sama artinya dengan melakukan tahrif (perubahan) terhadap ayat Al-Qur’an. Ulama yang membolehkan ta’wil itu setelah didamprat habis-habisan dengan tenang memberi komentar: “Kalau saya tidak boleh takwil, maka anda akan buta di- akhirat”. Ulama tunanetra itu bertanya: “Mengapa anda mengatakan demikian?” Dijawab: Bukankah dalam surat al–Isra’ ayat 72 Allah swt berfirman: “Barangsiapa buta di dunia, maka di akhiratpun dia akan buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar”.

  Kalau saya tidak boleh ta’wil, maka buta pada ayat ini pasti diartikan dengan buta mata dan tentunya nasib anda nanti akan sangat menyedihkan yakni buta diakhirat karena didunia ini anda telah buta mata (tunanetra). Karenanya bersyukurlah dan hargai pendapat orang-orang yang membolehkan takwil sehingga kalimat buta pada ayat diatas menurut mereka diartikan dengan: buta hatinya jadi bukan arti sesungguhnya yaitu buta matanya. Ulama yang tunanetra itu akhirnya diam membisu, tidak memberikan tanggapan apa-apa”.

  Banyak sekali ayat-ayat Ilahi dan perintah Rasulallah saw. agar kita bersangka baik dan tidak mengkafirkan antara sesama muslim, bila ada perbedaan dengan mereka alangkah baiknya jika diselesaikan dengan berdialog !

  Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125: ”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

  Sebagai ummat yang terbaik, kita tentu tidak ingin tercerai berai hanya lantaran berbeda pandangan dalam beberapa masalah yang tidak prinsipil. Kalau kita teliti lebih dalam ajaran-ajaran Islam maka kita akan temukan persamaan diantara golongan masih jauh lebih banyak daripada perbedaan dalam menafsirkan ajaran-ajaran Islam tersebut. Tapi kenyataan yang terjadi justru perbedaan yang tidak banyak itulah yang sering diperuncing dan ditampakkan sementara persamaan yang ada malah disembunyikan.

  Jika perkumpulan (majlis) dzikir dan peringatan keagamaan dilarang, tidak disenangi dan dianggap sebagai perbuatan bid’ah dholalah (sesat), bagaimana dengan majlis yang tanpa diiringi dengan dzikrullah dan shalawat pada Nabi saw. seperti berkumpulnya kaum muslimin disuatu tempat hanya sekadar ngobrol-ngobrol saja ?

  Mari kita perhatikan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini:

  “Tidak ada seorangpun di antara kamu yang akan masuk surga lantaran amal ibadahnya. Para sahabat bertanya: ‘Engkau juga tidak wahai Rasulallah?’ Nabi menjawab: Saya juga tidak, kecuali kalau Allah melimpahkan kepadaku karunia dan rahmat kasih sayang-Nya”.

  Juga sabda Nabi saw. dalam hadits yang lain:

  “Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambungkanlah hubungan persaudaraan dan dirikanlah sholat ditengah malam niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan”.

  Memahami hadits di atas ini, maka kita akan seharusnya bertanya; ‘Apakah mungkin karunia dan rahmat kasih sayang Allah swt. akan dilimpahkan kepada kita sementara perbedaan yang kecil dalam masalah ibadah sunnah senantiasa kita perbesar dengan saling mengejek, mengolok-olok, menfitnah, mensesatkan, saling melukai bahkan saling bunuh….?’

  Kunci untuk masuk surga tidaklah cukup dengan hanya melakukan shalat tengah malam saja, tapi harus ada upaya untuk menyebarkan salam, memberi bantuan dan menyambung tali persaudaraan. Tanpa adanya tiga upaya ini, maka sebagian kunci surga kita telah terbuang. Bukankah perbedaan paham disikapi dengan saling sesat menyesatkan satu sama lain, sudah tentu, akan mengakibatkan munculnya permusuhan, membikin kesulitan dan memutuskan tali persaudaraan. Menuduh, mengolok-ngolok kaum muslimin dengan tuduhan dan memberi gelar yang sangat buruk seperti bid’ah dholalah, laknat atau syirik ini sama dengan ‘kufur’.

 24. Wa ‘alaikum salam wr wb
  Benar sekali,seandainya semua ummat islam menyadari bahwa ibadah apa saja yang dilakukan sifatnya masih fiktif ( di terima atau di tolak,kita semua tidak tahu / ini rahasia Alloh Swt sendiri ) & menyadari kalau yang berhak menilai itu baik atau jelek hanyalah Alloh Swt semata, tentu mereka tidak akan berani menilai dirinya sendiri sudah baik apalagi menyalahkan orang lain,mari kita berdo’a dengan mengharap semoga kita semua di anugerahi Alloh Swt menjadi hambaNYA yang tahu diri bahwa kita HANYALAH …………… Amiiin Ya Robbal ‘alamin.

 25. izin copas ya,Smoga bermanfaat dan menambah keyakinan kepada ALLAH SWT

 26. Terima kasih,sangat dipersilahkan smg bermanfaat…….Amiin

 27. supriadin

  ijin kopi paste ya..

 28. sangat di persilahkan smg bermanfaat….Amiiin

 29. arif 2000

  assalamu alaikum pak ustad, mhn ijin copi teks (biar lancar bacanya) soalnya sy sering ikut mujahadah di daerah pakem jl kaliurang, sangat terasa mantab berbeda dengan mujahadah lain atau mungkin karena sanad atau asal muasal yg bikin berbeda jadi hasilnya beda sangat terasa,terutama suasana ketika mujahadah begitu masuk tawasul, alhamdulillah cari di google ketemu web panjenengan, o ya kalo untuk membaca sendirian apa perlu ijazah? wasalamu alaikum wr wb

 30. Wa ‘alaikum salam wr wb,silahkan semoga bermanfaat & kalau ada waktu silahkan mengikuti Mujahadah ahad wage untuk Wil Sleman / SEMA’AN ahad legi untuk Wil DIY agar lebih mantab……..Amiin

 31. assalamu’alaikum, sebelum bacaan shalawat nabi, ada nama-nama Waliyullah yang kurang, yaitu SAYIDI SYAEKH MUHYIDDIN IBN AL AROBY
  Terimakasih
  wassalamualaikum

 32. Wa ‘alaikum salam wr wb,terima kasih atas koreksinya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: